CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pro minimalizaci rizik, které Vás na cestách mohou potkat, Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění Pojišťovny UNIQA. 

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.

 

Pro sjednání pojištění je třeba znát:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození pojištěného
  • navštívený stát
  • počátek pojištění
  • konec pojištění


UNIQA Basic
Komplet se stornem zájezdu - sazba K5S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 5 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000
- zachraňovací náklady    1 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    150 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            300
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (5 000 Kč za kus max.)       15 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      15 000
Pojištění náhrady dovolené      15 000
Připojištění na COVID-19 - P  
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě  10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradní doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 52 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den

 

UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba K6S

 

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  6 000 000
Pojištění asistenčních služeb 6 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 6 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 6 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 6 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 120 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 120 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 120 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 120 000
- zachraňovací náklady    1 800 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 120 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 120 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    180 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            450
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (10 000 Kč za kus max.)       25 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      30 000
Pojištění náhrady dovolené      20 000
Připojištění na COVID-19 - P  
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě 10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradní doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 43 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 72 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den


  

UNIQA EXCLUSIV
Komplet se stornem zájezdu - sazba K7S

 

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  7 000 000
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 7 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000
- zachraňovací náklady    2 100 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    600 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            600
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (20 000 Kč za kus max.)       40 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      60 000
Pojištění náhrady dovolené      40 000
Připojištění na COVID-19 -  P1  
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě - Evropa 20 000
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě - ostatní státy 30 000
Připojištění na COVID-19 - náhradní doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 63 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 105 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 41 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 120 Kč à osoba a den
Poplatek za sjednání připojištění  + 500 KčKoronavirus - pojištění léčebných výloh - pojišťovna UNIQA

Pojistnou událostí v pojištění léčebných výloh je úraz nebo akutní onemocnění pojištěného v zahraničí vyžadující ambulantní či nemocniční ošetření nebo léčení.

Pojistitel nebo asistenční služba pojistitele zajistí úhradu nákladů vzniklých pojištěnému v souvislosti s nutnou nezbytnou a přiměřenou lékařskou péčí v důsledku náhle vzniklého onemocnění pojištěného. Těmito náklady se rozumí mimo jiné a zejména ambulantní lékařské ošetření, poby v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou, který je podložen lékařskou zprávou, dále léčení, zákroky a operace, které nebylo možné s ohledem na zdravotní stav pojištěného odložit do doby jeho návratu do ČR.

Karanténa nebo izolace osoby, která je pozitivní na COVID-19, ve vyhrazeném hotelovém pokoji, není ambulantním ošetřením, pobytem v nemocnici, ani přiměřenou lékařskou péčí.

Za normálních okolností takové výlohyx pojišťovna nehradí. UNIQA v reakci na současnou situaci zajistí úhradu nákladů vzniklých pojištěnému, u kterého bylo indikováno onemocnění COVID-19 bez nutnosti hospitalizace, na nucené prodloužení pobytu v hotelovém pokoji či jiném typu ubytovacího zařízení maximálně do výše nákladů 2 500 Kč/den, maximálně 30 000 Kč. Po ukončení karantény zajistí repatriaci do ČR.

 

Rozsah připojištění "P" a "P1" pro případ COVID-19 - pojišťovna UNIQA


Připojištění lze sjednat pouze pro pojištěné osoby, které si sjednaly pojištění Uniqa. Připojištění nelze sjednávat k pojištění jiných pojišťoven.

Pojistitel uhradí na rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií/epidemií:

 

1.
Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- v případě preventivní karantény nařízené oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

2.
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

3.
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR ještě před odjezdem  nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.

Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného pojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.


4.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět.)


PREVENTIVNÍ DOMÁCÍ KARANTÉNA NEBO UZAVŘENÍ HRANIC (PŘÍPADNĚ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ NEBO VSTUPU DO CÍLOVÉ OBLASTI) NAŘÍZENÍM OPRÁVNĚNÉHO ORGÁNU NENÍ PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ.


Pouze pro sazbu připojištění P1 však platí výjimka:

Pojistitel uhradí nad rámec všeobecných pojistných podmínek náklady v souvislosti s pandemií/epidemií:
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o možnost zrušení cesty z důvodu, kdy je pojištěnému v souvislosti s COVID-19 před nástupem cesty nařízena preventivní karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Limitem pojistného plnění je limit pojištění stornovacích poplatků základního tarifu. 

 

 

Otázky a odpovědi  k pojištění Uniqa v souvislosti s COVID-19

  1. Léčebné výlohy - budou krýt vše jako doposud? Vztahují se i na léčbu COVID-19?

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí od pojišťovny Uniqa kryjí onemocnění Covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případě i repatriace pacienta do ČR.) Barevné označení ("semafor") není rozhodující a pojišťovna hradí náklady na léčbu onemocnění COVID-19 ve všech zemích světa, pokud pro vycestování do dané země neplatí zákazy nebo nedoporučení z jiných důvodů.

Kromě základního pojištění pojišťovna nabízí připojištění COVID-19, které se v zahraničí vztahuje i na osoby, u kterých se COVID-19 neprokázal, ale je na ně uvalena prostá karanténa.

  1. Co dělat v případě uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření (a neměl prokazatelně možnost se navrátit doČR), platí následující pravidla:

- pojišťovna Uniqa prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu. Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

- cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod. ( ubytování a letenky - je možnost připojištění P a P1)

- zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak místními.

  1. Na co se vztahuje pojištění storna? Bude platit storno i v případě, že by někdo dostal COVID-19 nebo se třeba ocitl v lékařem/hygienou nařízené karanténě?

Pojištění na storna se vztahuje především na zdravotní problémy dotyčného klienta, případně nejbližších rodinných příslušníků. Dále na nenadálé situace v rodině, jako je úmrtí, závažné operace (i zvířete, které mělo cestovat s turistou), nutná účast v soudním stání, nesložení maturitní a podobné zkoušky plus tzv. vztahové vážné situace, jako je zrušení svatby, rozvodové řízení apod. Onemocnění Covidem-19 je důvodem pro uplatnění storna, karanténa (i nařízená) bez potvrzené diagnózy nikoliv. Lze se však připojistit sazbou P1 a tarifem K7S, v tom případě se i karanténa uznává za důvod uplatnění storna.)

  1. Jak funguje asistenční služba?

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici 24/7 asistenční služba Uniqa. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

 

Aktualizace: 16. 11. 2021

 

 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.